Bơ thực vật 730LTU

Bơ thực vật 730LTU

SKUs: 2600WSFS

Brand: Vivo

Packing: 1x15kg

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Singapore

Top