Đầu thăn ngoại bò Mỹ

Đầu thăn ngoại bò Mỹ

SKUs: 7490USFE

Brand: Cargill

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

Top