Đậu xốt cà Heinz 420G/2.95KG

Đậu xốt cà Heinz 420G/2.95KG

SKUs: 2370HZFH - 2360HZFH

Brand: Heinz

Packing: 24X420G - 3X2.95KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

Top