Thăn ngoại bò loại choice

Thăn ngoại bò loại choice

SKUs: 7820USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top