Đầu thăn ngoại bò Angus

Đầu thăn ngoại bò Angus

SKUs: 8130USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6x6,4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top