Đùi gọ bò Úc không xương

Đùi gọ bò Úc không xương

SKUs: 9060AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 4 X 6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

Top