Đầu thăn ngoại bò PS

Đầu thăn ngoại bò PS

SKUs: 8270NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

Top