Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 8024NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7968NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 200G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7967NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 250G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7966NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 200G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7964NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 28 X 250G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7900NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7890NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7884NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 22 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7883NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 22 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7882NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 22 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7870NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7861NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 25 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7848NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7846NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7845NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 25 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7844NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7843NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7842NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7836NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7835NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7820USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7891NVCR

Brand: Cargill

Packing: 2KG (180G-220G)

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7480USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7500USFE

Brand: Cargill

Packing: 6 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7690USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8060USFE

Brand: Tyson

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7780USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7781USFE

Brand: Iowa Premium

Packing: 2 X 9.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8120USFE

Brand: Nebraska

Packing: 12 X 3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8130USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6x6,4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8140USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7840USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 7.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8070USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7790USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7490USFE

Brand: Cargill

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7830USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7810USFE

Brand: Cargill

Packing: 3 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8270NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8280NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8340NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8310NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8964NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8960NZFE

Brand: Riverland

Packing: 20 X 1.36kG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8330NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 3KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8300NZFE

Brand: Ovation

Packing: 1x27,2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8962NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8320NZFE

Brand: Riverland

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9040AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 9060AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 4 X 6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 9010NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 1 X 19KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9030NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 8 X 1.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9000NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 6 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9020NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8990NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8090USFE

Brand: Cargill

Packing: 14X1.6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7950NVCR

Brand: Cargill

Packing: 5X6.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7800USFE

Brand: Cargill

Packing: 6X5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7770USFE

Brand: Cargill

Packing: 12X2.7KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7850NVCR

Brand: Cargill

Packing: 16X2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top