Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 8027NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 8026NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 8025NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8024NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7968NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 200G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7967NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 250G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7966NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 200G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7964NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 28 X 250G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7900NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7890NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7884NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 22 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7883NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 22 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7882NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 22 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7870NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7861NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 25 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7848NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7846NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7845NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 25 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7844NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7843NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7842NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7836NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7835NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6 X 400G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8845NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 450G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8842NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 450G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8846NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 300G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8841NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 480G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8921JPFZ

Brand: Newviet Dairy

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 7656SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 0.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7654SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 3KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7655SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 1.6KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7658SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 2.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7700NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8 X 2.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7710NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7740NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1.1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7820USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 6395RAFO

Brand: RAMIREZ

Packing: 6X1.73KG

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 6394RACO

Brand: RAMIREZ

Packing: 12X800G

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 7891NVCR

Brand: Cargill

Packing: 2KG (180G-220G)

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7480USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7500USFE

Brand: Cargill

Packing: 6 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7690USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8060USFE

Brand: Tyson

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7780USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7781USFE

Brand: Iowa Premium

Packing: 2 X 9.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8120USFE

Brand: Nebraska

Packing: 12 X 3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8130USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6x6,4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8140USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7840USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 7.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8070USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7790USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7490USFE

Brand: Cargill

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7830USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7810USFE

Brand: Cargill

Packing: 3 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8270NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8280NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8340NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8310NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8964NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8960NZFE

Brand: Riverland

Packing: 20 X 1.36kG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8330NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 3KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8300NZFE

Brand: Ovation

Packing: 1x27,2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8962NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8320NZFE

Brand: Riverland

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9040AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 9060AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 4 X 6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 8230NZFL

Brand: Taylor Presto

Packing: 1 X 18KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8400NZFL

Brand: Crusader

Packing: 7 X 2.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8220NZFL

Brand: Ovation

Packing: 14 X 0.9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8980NZFL

Brand: Ovation

Packing: 24 X 0.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8360NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8x2,6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8370NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8240NZFL

Brand: Ovation

Packing: 20 X 0.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8970NZFL

Brand: Highford

Packing: 14 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8410NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1,1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8210NZFL

Brand: Ovation

Packing: 7 X 1.8KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8250NZFL

Brand: Ovation

Packing: 1 X 20KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8390NZFL

Brand: Ovation

Packing: 9x1,5kg

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7630NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 15KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9010NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 1 X 19KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9030NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 8 X 1.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9000NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 6 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9020NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8990NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7641USFK

Brand: Seaboard

Packing: 4 X (2 X 4.25KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7550USFK

Brand: Seaboard

Packing: 6 X 2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7560USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7642USFK

Brand: Seaboard

Packing: 5 X ~4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7643USFK

Brand: Seaboard

Packing: 13 X ~1.35KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7644USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X (8 X~1.5KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 3196FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 8 X 900G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3195FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 18 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 3194FCFV3198FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 10 X 220G4 X ~2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 2901CAFO

Brand: -

Packing: 2 X 6.5KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Ý

SKUs: 2902CAFO

Brand: -

Packing: 8 X 1.25KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 2890PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 1 X 5.5KG

Shelf life: 120 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2893PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 280G

Shelf life: 150 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2894PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 320G

Shelf life: 150 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 8421SBCG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 6 X 1KG

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 8860NZFZ

Packing: 1 X ~10KG

Shelf life: 2 năm

Origin: New Zealand

SKUs: 8820NZFZ

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Origin: New Zealand

SKUs: 8840NZFZ

Packing: 3 X 6.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7640USFK

Brand: Seaboard

Packing: 3X4.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 2900CAFO - 2910CAFO

Brand: Fiordimaso

Packing: 2X8KG - 8KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Ý

SKUs: 8090USFE

Brand: Cargill

Packing: 14X1.6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7950NVCR

Brand: Cargill

Packing: 5X6.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7800USFE

Brand: Cargill

Packing: 6X5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7770USFE

Brand: Cargill

Packing: 12X2.7KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7850NVCR

Brand: Cargill

Packing: 16X2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8900NZFZ

Brand: Talley's

Packing: 12X1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top