Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 5616NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(8X60G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5615NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(15X30G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5614NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(8X60G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5613NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(15X30G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5612NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 12X1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5611NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 12X1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 4703AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 4705AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 4700AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 4704AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 4702AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6453AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 4706AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 7656SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 0.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7654SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 3KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7655SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 1.6KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7658SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 2.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 4811LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4813LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 375G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4812LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 375G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4810LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 220G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4908LBCZ

Brand: Paysan Breton

Packing: 1 X 180G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 4907LBCZ

Brand: Paysan Breton

Packing: 1 X 180G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 4816LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 320G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4817LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 320G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4818LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 320G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4814LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 320G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4815LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 320G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 5603NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 3 X 130G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5604NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 260G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5605NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 275G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5607NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 250G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5606NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 245G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 6650AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 3360HZFH

Brand: Heinz

Packing: 4X3.78L

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin:

SKUs: 3800KWCS - 3810KWCS

Brand: Maurel

Packing: 12x235G - 12X475G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 3040HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X567G

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2440HZFH

Brand: Heinz

Packing: 16X255G

Shelf life: 21 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3560RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3570RSFO

Brand: RS

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3483RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 2770AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X1L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 2749AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4 X 500Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6870AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X250Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6920AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6640AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 11 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 9420NVCR - 5540NVCR

Packing: 1 X 10KG - 1KG

Shelf life: 364 ngày - 6 tháng

Storage condition: thường

Origin: Đức

SKUs: 9421CSFO

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: thường

Origin: Đức

SKUs: 9422CSFO

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9430CSFO

Brand: Ulmer Spatz

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 273 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9423CSFO

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 0030FNIA - 5360FNIA

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 210KG - 1 X 18KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0430FNIK

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0610FNIK

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0700FNIW

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 2790AIFO - 2791AIFO - 2792AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X250ML - 12X500ML - 6X1L

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 4660AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10X1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 4620AIFO - 4621AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10X1KG - 20X375G

Shelf life: 2 năm - 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 3590AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12x500G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 6690AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4X5L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 6660AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4X5L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 6620AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X1L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 3540RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 4X5L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3530RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3500RSFO

Brand: RS

Packing: 4X5L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3490RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3010HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2420HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.15KG

Shelf life: 27 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2410HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.01KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2390HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X255G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Hà Lan

SKUs: 2380HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X290ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Anh

SKUs: 2350HZFH

Brand: Heinz

Packing: 24X300G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2340HZFH

Brand: Heinz

Packing: 1000X9G

Shelf life: 10 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2330HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2320HZFH

Brand: Heinz

Packing: 24X300G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 9580CSFO

Brand: CSM

Packing: 1X15KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: thường

Origin: Đức

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top