Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 6950PICO

Brand: PIC'S

Packing: 1 X 195G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 6961PICO

Brand: PIC'S

Packing: 1 X 380G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 6971PICO

Brand: PIC'S

Packing: 1 X 380G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 6981PICO

Brand: PIC'S

Packing: 1 X 380G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 1170FBCB

Brand: Petit Normand

Packing: 1 X 250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1200LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 1 X 250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1191LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 1 X 200G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1510LBCB

Brand: EVEN

Packing: 20x250g

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1140FBFB

Brand: Flechard

Packing: 10X1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 1500LBCB

Brand: Even

Packing: 20X250G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1190LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top