Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 5616NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(8X60G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5615NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(15X30G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5614NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(8X60G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5613NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 6X(15X30G)

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5612NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 12X1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5611NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 12X1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 7656SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 0.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7654SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 3KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7655SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 1.6KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7658SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 2.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 5603NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 3 X 130G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5604NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 260G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5605NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 275G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5607NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 250G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

SKUs: 5606NVMA

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1 X 245G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Việt Nam

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top