Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 6302LACY

Brand: Tamar Valley

Packing: 1 X 170G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Úc

SKUs: 1643LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 6X100G

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1642LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 6X100G

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 7700NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8 X 2.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7710NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7740NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1.1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7820USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 6395RAFO

Brand: RAMIREZ

Packing: 6X1.73KG

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 6394RACO

Brand: RAMIREZ

Packing: 12X800G

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 6650AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 9230LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9310LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 2.72LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9630LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9100LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9200LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9610LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9240LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9640LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9130LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9250LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1.27KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9620LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 2460HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6 X 2.89KG

Shelf life: 27 tháng

Storage condition: thường

Origin: USA

SKUs: 3580AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6 X 2.55KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 9180LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 1.81KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9110LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 6810AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 x 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 6820AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 7001ELCO - 7002ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML - 6 X 935ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7007ELCO

Brand: Crespo

Packing: 20 X 250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7008ELCO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7003ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 2480ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7011ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3X4250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7004ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 2480ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6900AIFO

Brand: Crespo

Packing: 2 X 4.25KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 7009ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 4250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7005ELCO - 7006ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML - 6 X 935ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7010ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 425ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6910AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 2 X 4.25KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 6630AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6631AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6632AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6639ASFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 6881AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 690G

Shelf life: 36 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 3360HZFH

Brand: Heinz

Packing: 4X3.78L

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin:

SKUs: 3800KWCS - 3810KWCS

Brand: Maurel

Packing: 12x235G - 12X475G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 3040HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X567G

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2440HZFH

Brand: Heinz

Packing: 16X255G

Shelf life: 21 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3560RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3570RSFO

Brand: RS

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3483RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 2770AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X1L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 2749AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4 X 500Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6870AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X250Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6920AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6640AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 11 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 1940BGFP

Brand: DairyMont

Packing: 12x1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Úc

SKUs: 3970CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 4x4.25KG

Shelf life: 185 ngày

Storage condition: mát

Origin: Ý

SKUs: 3000CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 4x1.5KG

Shelf life: 2 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 3960CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 1x40KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: đông

Origin: Ý

SKUs: 5080NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Uruguay

SKUs: 5400NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Mát

Origin: New Zealand

SKUs: 1720LBFN

Brand: Fromagio

Packing: 1x30KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1690LBFN

Brand: Fromagio

Packing: 10x1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1520LBFN

Brand: Fromagio

Packing: 2x3.5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1760FLFN

Brand: Frico

Packing: 1 x ~4.5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1751FLFN

Brand: Frico

Packing: 1 x ~4,5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1730FLFN

Brand: Victoria

Packing: 5x3KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1740FLFN

Brand: Frico

Packing: 5 x ~3KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1683LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 1x3KG

Shelf life: #N/A

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 1950BGFP

Brand: DairyMont

Packing: 12x1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1636LBFN

Brand: Raclette

Packing: 1x6KG

Shelf life: #N/A

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1635LBFN

Brand: Raclette

Packing: 10x400G

Shelf life: #N/A

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1634LBFN

Brand: Roquefort

Packing: 4x1.3KG

Shelf life: #N/A

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 1820BGFN

Brand: DairyMont

Packing: 6X2KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1860BGFN

Brand: DairyMont

Packing: 1X20KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 2480COFM

Brand: Conaprole

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: thường

Origin: Uruguay

SKUs: 2571LBFM

Brand: CREMIERE DE FRANCE

Packing: 12X1L

Shelf life: 10 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 1540BGFC

Brand: DairyMont

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Chill

Origin: Úc

SKUs: 1880TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12 X 250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Chill

Origin: New Zealand

SKUs: 2640WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1.1kg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: đông

Origin: Singapore

SKUs: 2721WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1.1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: mát

Origin: Singapore

SKUs: 2600WSFS

Brand: Vivo

Packing: 1x15kg

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Singapore

SKUs: 2670WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: mát

Origin: Singapore

SKUs: 2700WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Singapore

SKUs: 1510LBCB

Brand: EVEN

Packing: 20x250g

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 7891NVCR

Brand: Cargill

Packing: 2KG (180G-220G)

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7480USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7500USFE

Brand: Cargill

Packing: 6 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7690USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8060USFE

Brand: Tyson

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7780USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7781USFE

Brand: Iowa Premium

Packing: 2 X 9.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8120USFE

Brand: Nebraska

Packing: 12 X 3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8130USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6x6,4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8140USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7840USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 7.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8070USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7790USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7490USFE

Brand: Cargill

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7830USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7810USFE

Brand: Cargill

Packing: 3 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8270NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8280NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8340NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8310NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8964NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8960NZFE

Brand: Riverland

Packing: 20 X 1.36kG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8330NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 3KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8300NZFE

Brand: Ovation

Packing: 1x27,2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8962NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8320NZFE

Brand: Riverland

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9040AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 9060AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 4 X 6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 8230NZFL

Brand: Taylor Presto

Packing: 1 X 18KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8400NZFL

Brand: Crusader

Packing: 7 X 2.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8220NZFL

Brand: Ovation

Packing: 14 X 0.9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8980NZFL

Brand: Ovation

Packing: 24 X 0.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8360NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8x2,6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8370NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8240NZFL

Brand: Ovation

Packing: 20 X 0.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8970NZFL

Brand: Highford

Packing: 14 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8410NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1,1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8210NZFL

Brand: Ovation

Packing: 7 X 1.8KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8250NZFL

Brand: Ovation

Packing: 1 X 20KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8390NZFL

Brand: Ovation

Packing: 9x1,5kg

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7630NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 15KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9010NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 1 X 19KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9030NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 8 X 1.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9000NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 6 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9020NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8990NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7641USFK

Brand: Seaboard

Packing: 4 X (2 X 4.25KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7550USFK

Brand: Seaboard

Packing: 6 X 2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7560USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7642USFK

Brand: Seaboard

Packing: 5 X ~4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7643USFK

Brand: Seaboard

Packing: 13 X ~1.35KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7644USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X (8 X~1.5KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 3196FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 8 X 900G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3195FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 18 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 3194FCFV3198FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 10 X 220G4 X ~2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 2901CAFO

Brand: -

Packing: 2 X 6.5KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Ý

SKUs: 2902CAFO

Brand: -

Packing: 8 X 1.25KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 2890PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 1 X 5.5KG

Shelf life: 120 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2893PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 280G

Shelf life: 150 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2894PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 320G

Shelf life: 150 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 8421SBCG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 6 X 1KG

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 8860NZFZ

Packing: 1 X ~10KG

Shelf life: 2 năm

Origin: New Zealand

SKUs: 8820NZFZ

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Origin: New Zealand

SKUs: 8840NZFZ

Packing: 3 X 6.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 4300TSFR

Brand: Esprit AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4250TSFR

Brand: Esprit AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4290TSFR

Brand: Esprit AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4270TSFR

Brand: Expression AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4310TSFR

Brand: Expression AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4320TSFR

Brand: Barocco

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4260TSFR

Brand: Baron De Bachen

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4251TSFR

Brand: Le Prieur

Packing: 12 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4330TSFR

Brand: Le Prieur

Packing: 12 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4331TSFR

Brand: IGP Le Landes

Packing: 1 X 5L

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4500GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 1140FBFB

Brand: Flechard

Packing: 10X1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 5480NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: mát

Origin: Úc

SKUs: 5470NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 5KG

Shelf life: 4 tháng

Storage condition: mát

Origin: Úc

Brand: Lambweston

Packing: 6X4.5 LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 5090NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 4 tháng

Storage condition: mát

Origin: Úc

SKUs: 2790AIFO - 2791AIFO - 2792AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X250ML - 12X500ML - 6X1L

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 1530LBFN

Brand: Even

Packing: 4X3.5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 5410NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 2KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 1710TAFN

Brand: Tatua

Packing: 12X1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

Brand: La Croix du Pin

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 1553LBCC

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1500LBCB

Brand: Even

Packing: 20X250G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1570TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12X1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

SKUs: 1560TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12X1L

Shelf life: 11 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

SKUs: 1550LBFC - 1552LBCC

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X1L - 24X200ML

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 7640USFK

Brand: Seaboard

Packing: 3X4.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 0090TAIC - 0100TAIC

Brand: Tatua

Packing: 2X5L - 1X20L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

SKUs: 2900CAFO - 2910CAFO

Brand: Fiordimaso

Packing: 2X8KG - 8KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Ý

SKUs: 8090USFE

Brand: Cargill

Packing: 14X1.6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 1150LBCN - 1680LBFN - 1681LBFN

Brand: Paysan Breton

Packing: 48x125G - 2X1KG - 3KG

Shelf life: 420 ngày - 100 ngày - 100 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 7950NVCR

Brand: Cargill

Packing: 5X6.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 2370HZFH

Brand: Heinz

Packing: 24X420G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 2960AIFN

Brand: Virgilio

Packing: 6X500G

Shelf life: 90 ngày

Storage condition: mát

Origin: Ý

SKUs: 7800USFE

Brand: Cargill

Packing: 6X5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7770USFE

Brand: Cargill

Packing: 12X2.7KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7850NVCR

Brand: Cargill

Packing: 16X2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 4660AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10X1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 4620AIFO - 4621AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10X1KG - 20X375G

Shelf life: 2 năm - 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 3590AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12x500G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 8220NZFL

Brand: Ovation

Packing: 14X0.9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 6650AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 5490NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 5KG ABOUT

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: mát

Origin: Singapore

SKUs: 6690AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4X5L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 6660AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4X5L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 3540RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 4X5L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 1630LBCN - 1631LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 8X150G - 4X500G

Shelf life: 120 ngày - 90 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 3530RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3500RSFO

Brand: RS

Packing: 4X5L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3490RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 1190LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1410LBCN - 1480LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G - 48X125G

Shelf life: 75 ngày - 420 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1220LBFN

Brand: Paysan Breton

Packing: 4X1.3KG

Shelf life: 90 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 7900NVCR

Brand: Cut & Wrap

Packing: 1KG (2MM)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 3010HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2420HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.15KG

Shelf life: 27 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2780AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 2410HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.01KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3360HZFH

Brand: Heinz

Packing: 4X3.78L

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2390HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X255G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Hà Lan

SKUs: 2380HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X290ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Anh

SKUs: 2440HZFH

Brand: Heinz

Packing: 16X255G

Shelf life: 21 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2350HZFH

Brand: Heinz

Packing: 24X300G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2330HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 1510LBCB

Brand: Even

Packing: 20X250G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 2320HZFH

Brand: Heinz

Packing: 24X300G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 8900NZFZ

Brand: Talley's

Packing: 12X1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 1460LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 4490GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4480GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4470GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 2520LBFM

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4460GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 2510LBFM

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X1L

Shelf life: 10 tháng

Storage condition: thường

Origin: Pháp

Brand: La Croix du Pin

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top