Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 8025NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 20 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7700NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8 X 2.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7710NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7740NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1.1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8230NZFL

Brand: Taylor Presto

Packing: 1 X 18KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8400NZFL

Brand: Crusader

Packing: 7 X 2.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8220NZFL

Brand: Ovation

Packing: 14 X 0.9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8980NZFL

Brand: Ovation

Packing: 24 X 0.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8360NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8x2,6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8370NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8240NZFL

Brand: Ovation

Packing: 20 X 0.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8970NZFL

Brand: Highford

Packing: 14 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8410NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1,1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8210NZFL

Brand: Ovation

Packing: 7 X 1.8KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8250NZFL

Brand: Ovation

Packing: 1 X 20KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8390NZFL

Brand: Ovation

Packing: 9x1,5kg

Shelf life: 3 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7630NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 15KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top