Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 9230LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9310LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 2.72LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9630LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9100LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9200LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9610LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9240LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9640LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9130LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9250LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1.27KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9620LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9260LWFW

Brand: Lambweston

Packing: 6X5 LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top