Tuyển dụng

Area Sales Manager (Ninh Thuan – Binh Thuan)
22
Th2

I. Mô tả Nhiệm vụ chính của vị trí cần tuyển/ Description the main duties of the position:

1. Vai trò, trách nhiệm & các công việc phải làm/ Roles and responsibilities:

– Lập kế hoạch phát triển thị trường cho khu vực tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận theo định hướng chiến lược của công ty và line manager/ Preparing sales plan & action plan to develop Binh Thuan & Ninh Thuan province according company & line manager strategy

– Thực hiện visit khách hàng cùng team member weekly/ Visiting customer weekly with team member

– Phối hợp với sales admin để manage chuyển hàng nội bộ từ HCM về kho Phan Thiết/ Collaborating with sales admin to manage internal product transfer from HCM to Phan Thiet warehouse

– Follow up & push team đẩy bán stock hàng chậm bán và cận date/ Manage slow moving product & near exp.date goods

– Lập kế hoạch & thực hiện training & coaching cho sales team/ Plan & conduct training & coaching for sales team

– Cập nhật báo cáo hàng tháng định kỳ hoặc các báo cáo khác phát sinh trong quá trình làm việc/ Update monthly & other report as requirement

2. Kết quả công việc phải đạt được (Xác định 3 đến 8 kết quả cần đạt được & sắp xếp theo tầm quan trọng)/ KPI to be achieved (Identify 3 to 8 KPI to be achieved & rank by importance)

– Đạt target về doanh thu/ Reach revenue target

– Chi nhánh đạt chỉ tiêu về số lượng KH mở mới trong năm/ Reach target: number of new customer

– GM% target trung bình năm 2024 đạt: 27%/ Reach average GM% target 2024: 27%

– Đạt chỉ tiêu doanh thu về nhóm sản phẩm mới theo định hướng phát triển của công ty/ Reach revenue target for new product as company direction

3. Năng lực hành vi (Cần có để đạt được Kết quả)/ Behaviors competencies (Required to achieve results)

– Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát & nhạy bén / Communicating in English fluently

– Kỹ năng đàm phán/ Negotiation skill

– Có tư duy chiến lược/ Strategic mindset

– Năng lực lập kế hoạch/ Planning competency

– Năng lực tổ chức và giám sát công việc/ Organising and supervising skill

– Năng lực lãnh đạo đội nhóm/ Leadership competency

II. Yêu cầu – Requirement

– Học vấn: từ Cao đẳng trở lên/ Education: College or higher

– Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương/ At leaste 2 years experience with same role

– Hiểu biết về kênh HORECA, đặc biệt là thị trường tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận/ Market knowledge and understanding HORECA channel, exspecially Bình Thuận & Ninh Thuận area

– Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi / Willing to learn and strong at progressive spirit

– Trung thực và có khả năng lắng nghe tốt/ Honest & good at listening skil

III. Benefits Acctractive

– Salary + attractive allowance

– Full salary on probation

–  Annual leave from 14 – 23 days of leave

– 13th salary + bonus

– Full salary insurance + Health insurance

– Company trip and teambuilding

– Working place: 255A Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet

– Working time: form Monday – Friday (8h – 17h), haft Saturday

Job Category: Area Sales Manger
Job Type: Full Time
Job Location: Phan Thiet

Ứng tuyển cho vị trí này

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
  • Next →
  • ← Prev
Top